Loading


Badanie psychologiczne

 

Czym jest badanie psychologiczne?

 

 

Badanie psychologiczne to proces diagnostyczny, w którym psycholog wykorzystuje profesjonalne wystandaryzowane narzędzia badawcze w celu określenia przyczyny zgłaszanych przez pacjenta objawów i trudności. Pierwszym etapem badania psychologicznego jest zebranie wywiadu. Na podstawie uzyskanych informacji psycholog dobiera zestaw narzędzi diagnostycznych. Po wykonaniu badania psycholog formułuje na podstawie uzyskanych wyników diagnozę psychologiczną, którą powinien w przystępny i jasny sposób przedstawić pacjentowi, na ogół psycholog udostępnia pacjentowi wynik badania psychologicznego także w postaci pisemnej opinii psychologicznej.

Kiedy należy wykonać badanie psychologiczne?

 

 

Dzięki badaniu psychologicznemu psycholog uzyskuje pogłębioną wiedzę na temat dolegliwości pacjenta oraz ich przyczyn. Dzięki wynikom badania psychologicznego psycholog formułuje diagnozę psychologiczną, na podstawie której planuje dalsze postępowanie terapeutyczne. Czasami wynik badania psychologicznego stanowi podstawę do skierowania pacjenta na konsultację do lekarza specjalisty. Także lekarze specjaliści, zwłaszcza psychiatrzy i neurolodzy, często kierują pacjentów na konsultację psychologiczną ze wskazaniem do przeprowadzenia badania psychologicznego. Decyzję o potrzebie poddania się badaniu psychologicznemu może podjąć także sam pacjent. Wskazaniem do przeprowadzenia badania psychologicznego jest występowanie następujących objawów: osłabienie funkcji pamięci: częste zapominanie, trudności w zapamiętywaniu, osłabienie koncentracji uwagi, niepokój, zmiany nastroju, smutek, przygnębienie, bezsenność oraz inne objawy pogorszenia stanu psychicznego. Badanie psychologiczne powinno stanowić integralną część postępowania diagnostycznego w chorobach neurologicznych takich jak choroba Alzheimera, stwardnienie rozsiane, stany poudarowe, urazy mózgu oraz w chorobach i zaburzeniach psychicznych takich jak depresja, schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenie osobowości, mania, organiczne zaburzenia nastroju, nerwica, zaburzenia lękowe. Przeprowadzenie badania psychologicznego jest także wskazane w przypadku nadużywania alkoholu oraz uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, ponieważ substancje te wywierają negatywny wpływ na układ nerwowy.

Badanie funkcji poznawczych

 

 

Badanie funkcji poznawczych to specjalistyczne badanie psychologiczne, podczas którego psycholog poddaje ocenie przebieg procesów poznawczych pacjenta: pamięć, myślenie, spostrzeganie, koncentrację uwagi, sprawność psychomotoryczną. Dzięki temu badaniu psycholog może ocenić, czy funkcje intelektualne pacjenta są w normie, czy uległy wtórnemu osłabieniu. W badaniu funkcji poznawczych psycholog najczęściej stosuje baterię testów, w tym badanie WAIS-R do oceny ilorazu inteligencji (IQ). Badanie funkcji poznawczych jest szczególnie istotne w przypadku subiektywnego poczucia osłabienia pamięci i koncentracji uwagi oraz podejrzenia występowania choroby neurologicznej. Gdy istnieje podejrzenie występowania procesu otępiennego w przebiegu choroby Alzheimera lub choroby naczyniowej mózgu oraz w stanach pourazowych i poudarowych, przeprowadzenie badania funkcji poznawczych jest nieodzowną częścią kompleksowego postępowania diagnostycznego i na ogół jest zlecane przez lekarza prowadzącego. W przypadku postawienia diagnozy choroby neurologicznej lub psychicznej kontrolne badanie funkcji poznawczej pozwala ocenić na bieżące tempo postępowania choroby i związanych z nią ewentualnych zaburzeń poznawczych.